Festményszakértő

Amennyiben Festményszakértőként szeretne szerepelni, ide kattintva jelentkezhet és feltöltöltjük életrajzat.

Zádor Anna

m?vészettörténész
Budapest, 1904. szeptember 24.
Budapest, 1995. március 3.
1922-1926: Pázmány Péter Tudományegyetem, tanára: Hekler Antal. 1992: Kossuth-díj; 1993: Pro Urbe-díj. 1926-ban Milánóban megtalálta és feldolgozta Leopoldo Pollack [a második világháborúban elégett] hagyatékát, amely elvezette Pollack Mihályhoz, akinek életm?vét kés?bb monografikusan is feldolgozta. Ezzel párhuzamosan levéltári kutatásokkal, utazásokkal adatokat gy?jtött a magyar klasszicizmus építészetér?l, amely munkája nyomán 1933-ban megnyerte az MTA pályázatát Rados Jen?vel együtt. 1943-ban jelent meg közös munkájuk, A klasszicizmus építészete Magyarországon, ~ a történeti részt írta, Rados Jen- pedig a tipológiát. 1936-ban ~ a Franklin Társulatnál könyvszerkeszt?ként kezdett dolgozni, ahol a háború után megbízott vezet- lett. 1950-ben rövid id?t töltött a M?emlékek és Múzeumok Országos Központjánál, majd 1951-ben Fülep Lajos meghívta az Eötvös Loránd Tudományegyetem M?vészettörténeti Tanszékére, ahol haláláig tanított. 1952: kandidátus; 1961: doktor. Szerkeszt?ként vett részt A Magyarországi m?vészet története II., a M?vészet és felvilágosodás c. tanulmánykötet [Szabolcsi Hedviggel], és a háromkötetes M?vészeti Lexikon [Genthon Istvánnal] elkészítésében. Kiterjedt tudományos kutató munkásságának eredményeir?l több száz cikke és tanulmánya jelent meg. 1974-ben egyetemi tanárként ment nyugdíjba az Eötvös Loránd Tudományegyetemr?l, de azután is töretlenül folytatta el?adásait és kutató tevékenységét. ~ nagy hatású pedagógus volt, lelkesültségével számos m?vészettörténész hallgatót az építészet felé irányított. Az európai klasszicizmus és romantika m?vészetér?l összefoglaló igény- m?vét 1976-ban írta meg. Sokoldalú kutató volt, különösen kedvelt szakterületei közé tartozott a magyarországi angolkertek és a kismartoni és eszterházai színházak története, amelyekr?l számos írását jelentette meg. A történetiség mellett az építészek, fest?k társadalmi és szociális helyzetét is kutatta. 1984-ben építészeti szakszótárt szerkesztett. Élete utolsó éveiben számos írást publikált magyar kollégái tudományos munkáiról. Kapcsolatban állt a kor nagy m?vészettörténész egyéniségeivel (pl.: E. H. Gombrich, D. Frey, O. Kurz).

F?bb m?vei
?Olasz építészetelméletek a renaissance és a barokk korában, Budapest, 1926
- Leopoldo Pollack és Pollák Mihály, Archeológiai Értesít?, 1931
- A Garssalkovich-levéltár kerttervei, Budapest, 1931
- Építészeti tervek a 18. századból, Archeológiai Értesít?, 1935
- Dr. Bíró József, a bonchidai Bánffy-kastély, Erdélyi Tudományos Füzetek 75., Kolozsvár, 1935, és Magyar M?vészet, 1936/1.
- A klasszicizmus építészete Magyarországon [Rados Jen?vel], Budapest, 1943
- Magyar Építészettörténet, Budapest, 1952
- Kiss Bálint, a Magyar M?vészettörténeti Munkaközösség Évkönyve, Budapest, 1952
- A magyar klasszicizmus építészeinek társadalmi helyzete, Budapest, 1953
- VÉGVÁRI L.?GENTHON I.?NÉMETH L.?~: A magyarországi m?vészet története II., Budapest, 1953
- Pollack Mihály (1773-1855), bibliográfiával, Budapest, 1960
- A Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, 1961
- A magyar reformkor m?vészete, Budapest, 1961
- rank Lloyd Wright, az organikus épít?m?vészet mestere, Nagyvilág, 1963/8.
- Az Esztergomi f?székesegyház, Budapest, 1970
- Klasszicizmus, Budapest, 1971
- The English Garden in Hungary, Budapest, 1974
- Klasszicizmus és romantika, Budapest, 1976
- Építészeti szakszótár, Budapest, 1984
- E. GOMBRICH: Reneszánsz Tanulmányok, válogatta: ~, Budapest, 1985
- Az építészet és múltja, Válogatott tanulmányok, Budapest, 1988
- Budapesti magángy?jtemények, Majovszky Pál (1871-1935), Budapest, 1988/20.
- Fülep Lajos levelezése, Holmi, 1991. március 4.?
- Bíró József, Holmi, 1991. március 8.
- Arcképvázlat Hoffmann Editr?l 1888-1945, Magyar Nemzeti Galéria Évkönyv, Budapest, 1991
- Entz Gézáról a barát szemével, Magyar Szemle, 1993/7.
- Egy elfelejtett folyóirat, Holmi, 1993/7.
- Egy m?vészettörténész indulása (Emlékezések I.), Új M?vészet, 1993/11.
- M?vészettörténeti áramlatok (Emlékezések II.), Új M?vészet, 1993/12.
- Tizenöt év a Franklin Társulatnál (Emlékezések III.), Új M?vészet, 1994/1.

Válogatott irodalom
SZABÓ I.: ~ tudományos munkásságának bibliográfiája, Ars Hungarica, 1984. december 1.
SZABOLCSI H.: ~ köszöntése, Ars Hungarica, 1984. december 1.
ÁBRAHÁM K.: ~ köszöntése, M?emlékvédelem, 1984. XVIII/2.
SZÉKELY A.: ~ köszöntése, Hazai Tükör, 1984/4.
BIBÓ I.: ~, Holmi, 1985/8.
VIRÁG CS.: ~ Kossuth-díjat kapott, M?vészettörténeti Értesít?, 1992/4.
MOJZER M.: ~, M?vészettörténeti Értesít?, 1994/12.
SISA J.: ~ 1904-1995, Acta Historiae Academiae, 1994/95.
MAROSI E.: ~ (1904-1995), Ars Hungarica, 1995.
(Muladi Brigitta)